• XSolar L-S Silver
 • XSolar L-S Silver
 • XSolar L-S Silver
 • XSolar L-S Silver
 • XSolar L-S Silver
 • XSolar L-S Silver

感应开关 LED 泛光灯

Spot ONE Sensor Connect

感应开关 LED 泛光灯

Spot ONE Sensor Connect

EAN 4007841058630

智能便捷。现代旋转 LED 壁灯 ONE Sensor 与 90° 红外运动探测器连接(10 m 范围)。可通过蓝牙快速互连,并可通过免费应用程序调节:亮度阈值(2-2000 勒克斯)、时间设置(5 秒 – 60 分钟)、开和关时间、方便的灯光分组。520 流明(7 瓦)。包括可更换的 GU-10 LED 灯。